Informace pro uchazeče o studium v českém jazyce - cizince

UPOZORNĚNÍ: Informace na této stránce jsou obecné. V době vládních opatření proti šíření koronaviru může docházet ke změnám (v termínech, rozsahu a hodnocení zkoušky, uznávání zkoušek). Aktuality sledujte  - zde.

1. Obecné informace

Viz Podmínky studia cizinců na ČVUT

Cizinec (kromě občanů Slovenské republiky) ucházející se o studium v akreditovaném studijním programu v českém jazyce prokazuje svou připravenost studovat v českém jazyce:

  • předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka, nebo
  • potvrzením o vykonání přezkoušení z českého jazyka na katedře jazyků FEL ČVUT z roku 2021, nebo potvrzením o uznání takové zkoušky

Potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je třeba přiložit k přihlášce ke studiu, nebo doručit Studijnímu oddělení FEL nejpozději před dnem zápisu ke studiu. Bez doručení tohoto potvrzení nebude uchazeč zapsán.

 

2. Přezkoušení z českého jazyka na katedře jazyků FEL

má dvě části – písemnou a ústní, koná se ve dvou dnech.

První část je písemná; zahrnuje poslech s porozuměním, gramatiku v rozsahu doporučené literatury, čtení textu s porozuměním. Uchazeči, kteří v této části získají 80 % a více, postupují k ústní zkoušce; ostatní nepostupují a musejí písemnou zkoušku opakovat.

Písemnou část zkoušky lze nahradit dle podmínek níže (viz 2.1 – Uznávání zkoušek).

Druhá část - ústní zkouška - zahrnuje rozbor a reprodukci populárně naučného textu (z technické oblasti), konverzaci se zkoušejícím v rozsahu témat z doporučené literatury, základní reálie ČR. Uchazeči, kteří získají v této části 80 % a více, uspěli a obdrží potvrzení o přezkoušení z českého jazyka, ostatní musejí opakovat ústní část zkoušky.

Poplatek za celou zkoušku je 2500 Kč, poplatek za samostatnou ústní zkoušku je 700 Kč; způsob platby bude upřesněn později.

Uchazeči o studium v bakalářských a magisterských programech prokazují znalost českého jazyka na úrovni B2 podle SERR, uchazeči o studium v programech doktorských na úrovni B1. U termínů přezkoušení bude vždy vyznačeno, pro které programy je určen. Ostatní ustanovení platí pro všechny uchazeče stejně.

Doporučená literatura :

  1. Čechová, Putz : Chcete mluvit česky (1.díl) a pracovní kniha
  2. Holá, Bořilová: Česky krok za krokem 2. Akropolis 2009

Způsob studia: samopříprava

Cvičný test pro uchazeče o studium v bakalářském nebo magisterském programu – náhled úrovně gramatické obtížnosti

Upozornění: Zkouška je určena především pro budoucí studenty FEL ČVUT; informace o případném uznání této zkoušky na jiných fakultách ČVUT lze získat na studijním oddělení příslušné fakulty.

 

2.1.Uznávání zkoušek

Písemná část zkoušky může být odpuštěna uchazečům, kteří předloží certifikát na úrovni B2 ne starší pěti let, který vydala některá z následujících institucí:

Na certifikátu musí být jasně vyznačena úspěšnost alespoň 80 %, v případě základní státní jazykové zkoušky musí být celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ nebo „prospěl(a) velmi dobře“. V tomto případě uchazeč koná pouze samostatnou ústní zkoušku; certifikát předloží u zkoušky k nahlédnutí.

Certifikáty starší než pět let, bez vyznačené úspěšnosti 80 % a více nebo vydané jinou institucí než některou z výše uvedených nebudou uznávány.

Celá zkouška může být uznána:

a. uchazečům, kteří již na katedře jazyků FEL zkoušku absolvovali ne dříve než před pěti lety a dosáhli úspěšnosti alespoň 80 %

b. uchazečům, kteří vlastní certifikát na úrovni C1 ne starší pěti let, který vydala některá z následujících institucí:

c. uchazečům, kteří již úspěšně absolvovali libovolný bakalářský nebo magisterský studijní program v českém jazyce na kterékoli veřejné vysoké škole v ČR.

V tomto případě se uchazeč dostaví v určených úředních hodinách na katedru jazyků FEL, kde mu bude vystaveno potvrzení o uznání zkoušky. Certifikáty starší než pět let nebo vydané jinou institucí než některou z výše uvedených nebudou uznávány.

 

2.2. Opakování a opravy zkoušek

Každý uchazeč má v daném akademickém roce nárok pouze na jeden řádný a jeden opravný termín. Pokud se bez omluvy nedostaví na termín, na nějž byl přihlášen, tento termín propadá – uchazeč ztrácí jeden pokus.

Zkoušku lze opakovat nejdříve 1 kalendářní měsíc po prvním neúspěšném pokusu. Toto pravidlo platí i tehdy, účastní-li se uchazeč nejprve celého přezkoušení na FEL a na druhý termín si obstará uznávaný certifikát z jiné instituce jako náhradu písemné části zkoušky. Prosíme uchazeče, aby tento fakt zohlednili při výběru termínů; pro termíny po letních prázdninách (srpen nebo září) neexistuje další možnost opravy. Výjimky z tohoto pravidla nejsou možné.

Pokud uchazeč neuspěl v písemné části zkoušky, opakuje zkoušku celou; při neúspěchu u ústní zkoušky opakuje pouze samostatnou ústní zkoušku. Způsob přihlášení i cena zůstávají i pro opravný termín stejné – 2500 Kč za celé přezkoušení, 700 Kč za samostatnou ústní zkoušku.

 

2.3. Přihlašování a termíny

Přihlášky k přezkoušení na katedře jazyků FEL zasílejte e-mailem na cestina@fel.cvut.cz . Po přijetí přihlášky uchazeč obdrží potvrzovací e-mail s dalšími informacemi – kontrolujte prosím také spam, tyto e-maily končí často v něm. Příjem přihlášek končí 3 pracovní dny před daným termínem (příklad: Hlásím se na termín XY, který je v pondělí, poslední přihlášky budou přijaty předcházející středu).

Forma přihlášky:

Předmět:

CESTINA DD.MM. (DD.MM. je den a měsíc zvoleného termínu zkoušky)

Tělo:

Jméno a příjmení uchazeče (tak, jak je zapsáno v pasu)

 

Datum narození

 

Celá zkouška/ústní zkouška (podle toho, na jaký typ přezkoušení se hlásí, viz výše)

 Přihlášky s chybějícími údaji (včetně předmětu) nebudou přijaty a nebude na ně brán žádný zřetel.

Neúčast je nutné omluvit e-mailem nejpozději 3 dny předem.

Termíny zkoušek:

Informace pro rok 2021 zde.

Mgr. Markéta Havlíčková, koordinátor přezkoušení z českého jazyka

 

Poslední aktualizace : 22.7.2021, webmaster: 13104@fel.cvut.cz