Výuka na katedře jazyků FEL ČVUT

Katedra poskytuje výuku jazyků pro všechny obory a všechny etapy studia na FEL ČVUT. Kromě konání povinných zkoušek z anglického jazyka poskytuje také přípravné kurzy na tyto zkoušky. Studenti nejsou povinni tyto kurzy navštěvovat, mohou se připravovat také samostatně. Využití těchto kurzů se nicméně doporučuje.

Katedra poskytuje i kurzy dalších jazyků (francouzského, německého, ruského a španělského) a ve spolupráci s externisty kurzy méně obvyklých jazyků (čínštiny, japonštiny).

Samozřejmostí je výuka českého jazyka pro cizince, ať již studujících na FEL ČVUT nebo pro studenty programu Erasmus - začátečníci a mírně pokročilí.

Ke všem základním kurzům existuje širší nabídka dalších kurzů, jako jsou konverzace, odborný jazyk, dále pak kurzy přípravy na mezinárodní certifikáty.

V rámci komunikačních dovedností zajišťuje katedra jazyků výuku celkem pěti povinných předmětů pro dva bakalářské a jeden magisterský studijní program - pro studenty ostatních programů jsou tyto předměty volitelné. Studenti mohou také navštěvovat kurz rétoriky.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

ROZSAH VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ JAZYKA

C2

Umí vyčerpávajícím způsobem a spolehlivě ovládat velmi široký rozsah jazyka tak, aby přesně formuloval(a) myšlenky, kladl(a) důraz, rozlišoval(a) a eliminoval(a) mnohoznačnost. Nic nenasvědčuje tomu, že by musel(a) jazykově redukovat to, co chce vyjádřit.

   

C1

Umí vybrat vhodnou formulaci z širokého rozsahu jazyka tak, aby se vyjadřoval(a) jasně, aniž by musel(a) jazykově redukovat to, co chce vyjádřit.

   

B2

Umí se jasně vyjadřovat, aniž by bylo znát, že by musel(a) jazykově redukovat to, co chce vyjádřit.

Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby byl schopen/byla schopna podat jasný popis, vyjadřovat své názory, rozvinout argumentaci bez většího zřejmého hledání slov, a umí k tomuto účelu používat některé druhy podřadných souvětí.

   

B1

Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby popsal(a) nepředvídatelné situace, aby v rozumné míře dostatečně přesně postihl(a) podstatu myšlenky nebo problému a aby se vyjadřoval(a) o abstraktních či kulturních tématech, jako jsou hudba a film.

Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby se domluvil(a) a aby se vyjadřoval(a) pomocí své slovní zásoby jen s určitou mírou zaváhání a opisných jazykových prostředků v rámci tematických okruhů jako jsou rodina, koníčky a zájmy, práce, cestování a aktuální události, ale omezená slovní zásoba způsobuje opakování a občas dokonce formulační obtíže.

   

A2

Má základní jazykový repertoár, který mu/jí umožňuje, aby se vyjadřoval(a) v rámci každodenních předvídatelných situací, ačkoliv bude muset ve většině případů zjednodušit obsah sdělení a hledat slova.

Ovládá užívání krátkých každodenních výrazů, pomocí nichž vyjadřuje jednoduché potřeby konkrétní povahy: osobní data, denní režim, potřeby a požadavky, požádání o informace.

Umí používat základní typy vět a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom, co dělají, o místech, o vlastnictví atd. pomocí pamětně osvojených frází, skupin několika slov a formulací.

Má omezený repertoár krátkých pamětně osvojených frází, které se týkají předvídatelných základních jazykových situací; v neobvyklých situacích dochází k častým selháním v jazykové komunikaci a nedorozumění.

   

A1

Má pouze základní rozsah jednoduchých výrazů týkajících se osobních dat a potřeb konkrétní povahy.

 

Poslední aktualizace : 27.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz