Z historie výuky jazyků

Katedra jazyků patřila původně pod rektorát ČVUT a sídlila v Celetné ulici. Vedl ji profesor Leontij Kopecký, který patřil k významným rusistům. Pod jeho vedením byl vydán Česko-ruský slovník a Rusko-český slovník. Po jeho odchodu do důchodu převzal vedení katedry odborný asistent Vojtěch Bosák. Sekretářkou katedry byla tehdy Věra Radovanovičová. Vyučovalo se povinně ruštině 4 semestry. Součástí katedry bylo oddělení neslovanských jazyků, které řídil až do své smrti Dr. Karel Haltmar, jehož sekretářkou byla Marie Hajnová.

Tato centrální katedra jazyků se v roce 1956 rozdělila na jednotlivé fakulty vzhledem k tomu, že řízení bylo složité, neboť učitelé se nemohli dobře zaměřit na specifiku odborné terminologie v různých oborech.Přejíždění učitelů na různé fakulty bylo navíc časově neefektivní.

Na fakultě elektrotechnické nově vzniklou katedru vedl odborný asistent Ivan Panas. Pod něj spadal i jazykový kabinet na fakultě ekonomicko-inženýrské, za který byl zodpovědný Ing. Alexej Fedorov. Po Panasově odchodu řídil katedru jazyků dočasně profesor Slavík, vedoucí katedry fyziky, a jako jeho zástupce působila odborná asistentka Dagmar Stuchlíková. Poté nastoupila do funkce vedoucí katedry odborná asistentka Vlasta Skalická, po jejímž úmrtí byla do této funkce jmenována PhDr. Milada Tlalková.

Se vznikem fakulty radiotechniky v Poděbradech vznikla i detašovaná katedra jazyků, jejímž vedoucím se stal Igor Mališevský a poté Květoslava Přibylová. Ve školním roce 1983/84 došlo ke sloučení pražské a poděbradské katedry jazyků.

Už na rektorátní katedře jazyků museli studenti kromě ruštiny absolvovat povinně i jeden volitelný "neslovanský" jazyk, a sice angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo italštinu, která ale byla v nabídce jen krátce. Vyučovalo se ve všech formách studia – v řádném, večerním a dálkovém. Katedra jazyků vždy také zajišťovala výuku češtiny pro zahraniční studenty.

Katedra se rovněž podílela na přípravě uchazečů o hodnost kandidáta věd vedením jazykových kurzů a organizováním jazykových zkoušek. Zkouška byla povinná ze dvou jazyků a konala se před komisí.

V rámci soutěže studentské vědecké a odborné činnosti organizovala katedra jazyků soutěž studentů v přednesu referátů z oblasti jejich studia v cizím jazyce. Byla hodnocena jak jazyková úroveň přednesu, tak celkové společenské vystoupení. Studenti naší fakulty získávali přední ocenění i v celostátních kolech soutěže v cizojazyčném přednesu.

Vzhledem k velkému zájmu o cizí jazyky byl v pozdějších letech zřízen přípravný kurz ke státní všeobecné jazykové zkoušce z RJ, AJ, NJ. Ta se skládala před komisí přímo na katedře jazyků a úspěšným absolventům bylo vydáno vysvědčení o této zkoušce.

Po Sametové revoluci došlo ke změně důležitosti jednotlivých jazyků a do popředí se dostala angličtina a němčina. Stále ale zůstaly dva povinné jazyky, jeden na nižší a druhý na vyšší úrovni. Hodinová dotace byla v začátečnické a mírně pokročilé úrovni 2 hodiny dvakrát týdně a v úrovni pokročilé 2 hodiny týdně. Oba jazyky musely být ukončeny zkouškou.

Na základě častých stížností studentů na velkou obtížnost absolvovat dva cizí jazyky došlo k mnoha redukcím výuky. Nejprve byla snížena hodinová dotace v nižších úrovních na 3 hodiny týdně, což bylo obtížné rozvrhovat.

S příchodem strukturovaného studia došlo k dalšímu omezení jazykové výuky nejprve v podobě zrušení povinné zkoušky z druhého jazyka, následovaného snížením povinné úrovně druhého jazyka z mírně pokročilé na začátečnickou.

V akademickém roce 2005/06 byly změněny studijní obory bakalářského studia a s akreditací těchto oborů došlo k dalšímu okleštění jazykové výuky. Od této chvíle byli studenti povinni skládat pouze zkoušku z anglického jazyka na vyšší úrovni do konce bakalářské etapy. Ostatní jazyky se staly volitelnými, včetně japonštiny a čínštiny, které katedra otevřela na základě žádosti studentů.

V současné době se katedra snaží vytvářet a nabízet kurzy podle požadavků a potřeb studentů. Organizuje přípravu na mezinárodní zkoušky a kurzy, které připraví studenty ke studiu na zahraničních univerzitách, kam vyjíždějí v rámci výměnných pobytů.

Předpokládá se, že stoupne zájem především o specializované kurzy zaměřené na „soft skills“ nebo o méně tradiční jazyky.

 

Poslední aktualizace : 10.4.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz