Informace pro uchazeče o studium v českém jazyce - cizince

1. Obecné informace

Cizinec (kromě občanů Slovenské republiky) ucházející se o studium v akreditovaném studijním programu v českém jazyce prokazuje svou připravenost studovat v českém jazyce:

 • předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka (přímo studijnímu oddělení),
 • nebo potvrzením o vykonání přezkoušení z českého jazyka na katedře jazyků FEL ČVUT v aktuálním roce (viz bod 2),
 • případně potvrzením o uznání takové zkoušky (ten vám také vystavíme na katedře jazyků, viz bod 3).

Příslušný doklad buď přiložíte k přihlášce, nebo doručíte studijnímu oddělení nejpozději v den zápisu ke studiu (= v den, kdy se stanete oficiálně studentem FEL ČVUT, ne k přijímací zkoušce).

2. Zkouška a termíny

2.1 Obecné informace

Zkouška je určena především pro budoucí studenty FEL ČVUT. Informace o tom, zda je zkouška uznávána na jiné fakultě nebo vysoké škole, žádejte na studijním oddělení příslušné fakulty nebo školy.

Přezkoušení na katedře jazyků má dvě části – písemnou a ústní. Každá z těchto částí se může konat jiný den (obvykle se plánují dva dny po sobě následující).

Písemná část zahrnuje poslech s porozuměním, gramatiku v rozsahu doporučené literatury, čtení textu s porozuměním. Uchazeči, kteří v této části získají 80 % a více, postupují k ústní zkoušce; ostatní nepostupují a musejí písemnou zkoušku opakovat.

Písemná část zkoušky může být prominuta uchazečům, kteří předloží některý z dokladů uvedených v bodě 3.2.

Ústní část zahrnuje rozbor a reprodukci populárně naučného textu (z technické oblasti), konverzaci se zkoušejícím v rozsahu témat z doporučené literatury, základní reálie ČR. Uchazeči, kteří získají v této části 80 % a více, uspěli a obdrží potvrzení o přezkoušení z českého jazyka; ostatní musejí opakovat ústní část zkoušky.

Doporučená literatura :

 1. Čechová, Putz : Chcete mluvit česky (1.díl) a pracovní kniha
 2. Holá, Bořilová: Česky krok za krokem 2. Akropolis 2009

Přezkoušení je zpoplatněné, platí se předem online – přesné pokyny dostane každý přihlášený zvlášť. Současná cena je 3000,- Kč za celou zkoušku, 1000,-Kč za samostatnou ústní zkoušku.

2.2 Termíny a přihlašování na zkoušku

V každém akademickém roce se vyhlašuje obvykle jeden mimořádný termín (v lednu nebo únoru) a několik termínů řádných (v červnu, v srpnu a v září). Zveřejňují se vždy nejpozději do konce předcházejícího kalendářního měsíce.

TERMÍNY PRO ROK 2023/24:

Termíny pro červen a červenec 2024 - PDF.

JAK SE PŘIHLÁSIT: E-mailem na adrese cestina@fel.cvut.cz; do předmětu zprávy uveďte slovo „Čeština“ a zvolené datum zkoušky; do těla zprávy své celé jméno tak, jak je uvedeno ve vašem pasu, datum narození a to, jestli se hlásíte na celé přezkoušení nebo jen jeho ústní část. Dostanete potvrzující e-mail s pokyny k platbě a dalšími informacemi.

2.3 Opravy a opakování zkoušek

Každý uchazeč má v daném akademickém roce nárok pouze na jeden řádný a jeden opravný termín přezkoušení na FEL. Pokud se bez omluvy nedostaví na termín, na nějž byl přihlášen, tento termín propadá – uchazeč ztrácí jeden pokus.

Zkoušku lze opakovat nejdříve 1 kalendářní měsíc po prvním neúspěšném pokusu. Toto pravidlo platí i tehdy, účastní-li se uchazeč nejprve celého přezkoušení na FEL a na druhý termín si obstará uznávaný certifikát z jiné instituce jako náhradu písemné části zkoušky. Prosíme uchazeče, aby tento fakt zohlednili při výběru termínů; pro termíny po letních prázdninách (srpen nebo září) neexistuje další možnost opravy. Výjimky z tohoto pravidla nejsou možné.

Pokud uchazeč neuspěl v písemné části zkoušky, opakuje zkoušku celou; při neúspěchu u ústní zkoušky opakuje pouze samostatnou ústní zkoušku. Způsob přihlášení i cena zůstávají i pro opravný termín stejné.

3. Uznávání zkoušek

3.1 Celá zkouška

bude prominuta uchazečům, kteří:

 • absolvovali zkoušku z češtiny na FEL ČVUT v posledních pěti letech,
 • mají certifikát na úrovni C1 ne starší pěti let, který vydala některá z následujících institucí:
  • Ústav jazykové a odborné přípravy UK,
  • Masarykův ústav vyšších odborných studií ČVUT,
  • Státní jazyková škola
 • mají certifikát ECL na úrovni C1,
 • mají doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém jazyce z kterékoli veřejné vysoké školy v ČR (diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
 • mají certifikát na úrovni B2 z Ústavu jazykové a odborné přípravy UK – nesmí být starší než pět let a požaduje se úspěšnost 80 % nebo více.

Jiné doklady bohužel uznat nelze.

JAK POŽÁDAT O UZNÁNÍ CELÉ ZKOUŠKY:

Pokud máte některý z těchto dokladů, zašlete sken nebo fotografii e-mailem na cestina@fel.cvut.cz. Do předmětu zprávy prosím napište slovo „Uznání“. Připravíme pro vás doklad o uznání zkoušky a napíšeme vám, kdy si ho můžete vyzvednout.

3.2 Písemná část zkoušky

bude prominuta uchazečům, kteří:

 • mají certifikát na úrovni B2 ne starší pěti let, který vydala některá z následujících institucí:
  • Masarykův ústav vyšších odborných studií ČVUT, kterákoli fakulta ČVUT – požaduje se výsledek 80 % a lepší,
  • Státní jazyková škola
 • mají certifikát ECL na úrovni B2,

Doklad si přinesete s sebou k ústní zkoušce k nahlédnutí.

4. Přezkoušení pro uchazeče o doktorské studium

Přezkoušení bude prominuto všem uchazečům, kteří:

 • absolvovali zkoušku z češtiny na FEL ČVUT v posledních pěti letech,
 • mají certifikát na úrovni B2 nebo vyšší ne starší pěti let, který vydala některá z následujících institucí:
  • Ústav jazykové a odborné přípravy UK,
  • Masarykův ústav vyšších odborných studií ČVUT,
  • Státní jazyková škola
 • mají certifikát ECL na úrovni B2,
 • mají osvědčení o všeobecné nebo speciální státní zkoušce, případně základní státní zkoušce (požaduje se hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“),
 • mají doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém jazyce z kterékoli veřejné vysoké školy v ČR (diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce).

Přijatým uchazečům důrazně doporučujeme další studium českého jazyka.

Sken dokladu zašlete na adresu brozomar@fel.cvut.cz , do předmětu e-mailu prosím napište „UZNÁNÍ PHD“. Rozhodnutí o uznání zkoušky předáme studijnímu oddělení, nemusíte do školy chodit.

Mgr. Markéta Havlíčková, koordinátor přezkoušení z českého jazyka

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz